WhiteTigerDK

Denmark 1



Games

1-2whits0 - 1WhiteTigerDKKifu81Dojo Web System: whits vs. WhiteTigerDK
2-2UsaretamaWhiteTigerDK81Dojo Web System: Usaretama vs. WhiteTigerDK