bakashogi

France 2Games

1-2bakashogi1 - 0munkherdene81Dojo Web System: bakashogi vs. munkherdene
2-2Msdk691 - 0bakashogiKifu81Dojo Web System: Msdk69 vs. bakashogi
3-2bakashogi1 - 0berKifu81Dojo Web System: bakashogi vs. ber
4-2Nikitaa1 - 0bakashogiKifu81Dojo Web System: Nikitaa vs. bakashogi
5-2bakashogi1 - 0Hassan52581Dojo Web System: bakashogi vs. Hassan525
6-2Gnolod0 - 1bakashogi81Dojo Web System: Gnolod vs. bakashogi
7-2bakashogi0 - 1Alex_TrickKifu81Dojo Web System: bakashogi vs. Alex_Trick
8-2bakashogi0 - 1niccarKifu81Dojo Web System: bakashogi vs. niccar
9-2whtan020 - 1bakashogi81Dojo Web System: whtan02 vs. bakashogi