bakashogi

France 2Games

1-2bakashogi1 - 0munkherdene81Dojo Web System: bakashogi vs. munkherdene
2-2Msdk691 - 0bakashogiKifu81Dojo Web System: Msdk69 vs. bakashogi
3-2bakashogi1 - 0berKifu81Dojo Web System: bakashogi vs. ber