Harumasa

Peru 1Games

1-3eney0 - 1HarumasaKifu81Dojo Web System: eney vs. Harumasa
2-3larzzus1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: larzzus vs. Harumasa
3-3Harumasa0 - 1nick77781Dojo Web System: Harumasa vs. nick777
4-3Jeff_fong0.5 - 0.5Harumasa81Dojo Web System: Jeff_fong vs. Harumasa
5-3Harumasa1 - 0kleffa81Dojo Web System: Harumasa vs. kleffa
6-3torben0 - 0Harumasa81Dojo Web System: torben vs. Harumasa
7-3Harumasa1 - 0LeadbellyKifu81Dojo Web System: Harumasa vs. Leadbelly
8-3ichima1 - 0HarumasaKifu81Dojo Web System: ichima vs. Harumasa
9-3Harumasa1 - 0Toretto81Dojo Web System: Harumasa vs. Toretto