sshypkin

Ukraine 4Games

1-1sshypkin0 - 1chilenitoKifu81Dojo Web System: sshypkin vs. chilenito
4-1BRUHABM1 - 0sshypkinKifu81Dojo Web System: BRUHABM vs. sshypkin
10-2sshypkin1 - 0Atya81Dojo Web System: sshypkin vs. Atya
11-2ETparty1 - 0sshypkinKifu81Dojo Web System: ETparty vs. sshypkin