koshiro

Brazil 1Games

1-1koshiro1 - 0
2-1kolo0 - 1koshiroKifu81Dojo Web System: kolo vs. koshiro
4-1koshiroMaxxZahar81Dojo Web System: koshiro vs. MaxxZahar
5-1Karthumkoshiro81Dojo Web System: Karthum vs. koshiro
6-1koshiro
7-1M_D_Kkoshiro81Dojo Web System: M_D_K vs. koshiro
8-1koshiro