sshypkin

Ukraine 4Games

5-3Gerarduv0 - 1sshypkinKifu81Dojo Web System: Gerarduv vs. sshypkin
7-3Tsutomu1 - 0sshypkinKifu81Dojo Web System: Tsutomu vs. sshypkin
8-3tinvhued0 - 1sshypkinKifu81Dojo Web System: tinvhued vs. sshypkin