ichima

Japan 1Games

1-3ichima1 - 0TsutomuKifu81Dojo Web System: ichima vs. Tsutomu
2-3kalfucura0 - 1ichimaKifu81Dojo Web System: kalfucura vs. ichima
3-3ichima1 - 0
4-3Leadbelly1 - 0ichimaKifu81Dojo Web System: Leadbelly vs. ichima
5-3ichima1 - 0larzzusKifu81Dojo Web System: ichima vs. larzzus
6-3ichima1 - 0Toretto81Dojo Web System: ichima vs. Toretto
7-3eneyichima81Dojo Web System: eney vs. ichima