koshiro

Brazil 1Games

1-1koshiro1 - 0cliffvineKifu81Dojo Web System: koshiro vs. cliffvine
2-1koshiro
3-1koshiro
4-1koshiro
5-1koshiro
6-1koshiro
8-1koshiro
9-1Melkor256koshiro81Dojo Web System: Melkor256 vs. koshiro
10-1koshiro
11-1koshiro